حساب کاربری

جهت اطلاع
سطح تخصصی
کلید API باید به عنوان رمز حامل (Token) در عنوان مجوز درخواست (Authorization header of the request) ارسال شود دریافت کلید وب‌سرویس.
نمایش

نقطه پایانی API:

GET
http://analytics.tik4.com/api/v1/account

مثال درخواست:

curl --location --request GET 'http://analytics.tik4.com/api/v1/account' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'