آمار

جهت اطلاع
سطح تخصصی
کلید API باید به عنوان رمز حامل (Token) در عنوان مجوز درخواست (Authorization header of the request) ارسال شود دریافت کلید وب‌سرویس.
نمایش

نقطه پایانی API:

GET
http://analytics.tik4.com/api/v1/stats/{id}

مثال درخواست:

curl --location --request GET 'http://analytics.tik4.com/api/v1/stats/{id}' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
پارامتر
نوع
شرح
from
ضروری string
The starting date in Y-m-d format.
to
ضروری string
The ending date in Y-m-d format.
name
ضروری string
The name of the statistic. مقادیر احتمالی: browser, campaign, city, continent, country, device, event, landing_page, language, os, page, pageviews, pageviews_hours, referrer, resolution, visitors, visitors_hours
search
اختیاری string
کوئری جستجو
sort
اختیاری string
مرتب سازی. مقادیر احتمالی: max for بیشترین محبوبیت, min for کمترین محبوبیت Defaults to: max.
per_page
اختیاری int
Results per page. مقادیر احتمالی: 10 to 100 Defaults to: 10.