وبسایت ها

جهت اطلاع
سطح تخصصی
کلید API باید به عنوان رمز حامل (Token) در عنوان مجوز درخواست (Authorization header of the request) ارسال شود دریافت کلید وب‌سرویس.
لیست

نقطه پایانی API:

GET
http://analytics.tik4.com/api/v1/websites

مثال درخواست:

curl --location --request GET 'http://analytics.tik4.com/api/v1/websites' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
پارامتر
نوع
شرح
search
اختیاری string
کوئری جستجو
sort
اختیاری string
مرتب سازی. مقادیر احتمالی: desc for Z-A, asc for A-Z
per_page
اختیاری int
Results per page. مقادیر احتمالی: 10 to 100 Defaults to: 10.
نمایش

نقطه پایانی API:

GET
http://analytics.tik4.com/api/v1/websites/{id}

مثال درخواست:

curl --location --request GET 'http://analytics.tik4.com/api/v1/websites/{id}' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
ذخیره سازی

نقطه پایانی API:

POST
http://analytics.tik4.com/api/v1/websites

مثال درخواست:

curl --location --request POST 'http://analytics.tik4.com/api/v1/websites' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--data-urlencode 'url={url}'
پارامتر
نوع
شرح
url
ضروری string
لینک وب‌سایت
privacy
اختیاری integer
سطح دسترسی صفحه آمار. مقادیر احتمالی: 0 for عمومی, 1 for خصوصی, 2 for کلمه عبور Defaults to: 1.
password
اختیاری string
رمز ورود به صفحه آمار فقط با فیلدی تنظیم شده برای مقدار کار می کند
email
اختیاری integer
گزارش های دوره ای ایمیل. مقادیر احتمالی: 0 for غیر فعال, 1 for فعال شد Defaults to: 0.
exclude_bots
اختیاری integer
عدم شمارش بازدید روبات‌ها. مقادیر احتمالی: 0 for غیر فعال, 1 for فعال شد Defaults to: 1.
exclude_params
اختیاری string
Exclude URL query parameters from being tracked. هر IP در یک خط
exclude_ips
اختیاری string
آی پی‌های محدود شده در شمارش هر IP در یک خط
به روز رسانی

نقطه پایانی API:

PUT PATCH
http://analytics.tik4.com/api/v1/websites/{id}

مثال درخواست:

curl --location --request PUT 'http://analytics.tik4.com/api/v1/websites/{id}' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}' \
--data-urlencode 'url={url}'
پارامتر
نوع
شرح
privacy
اختیاری integer
سطح دسترسی صفحه آمار. مقادیر احتمالی: 0 for عمومی, 1 for خصوصی, 2 for کلمه عبور
password
اختیاری string
رمز ورود به صفحه آمار فقط با فیلدی تنظیم شده برای مقدار کار می کند
email
اختیاری integer
گزارش های دوره ای ایمیل. مقادیر احتمالی: 0 for غیر فعال, 1 for فعال شد
exclude_bots
اختیاری integer
عدم شمارش بازدید روبات‌ها. مقادیر احتمالی: 0 for غیر فعال, 1 for فعال شد
exclude_params
اختیاری string
Exclude URL query parameters from being tracked. هر IP در یک خط
exclude_ips
اختیاری string
آی پی‌های محدود شده در شمارش هر IP در یک خط
حذف

نقطه پایانی API:

DELETE
http://analytics.tik4.com/api/v1/websites/{id}

مثال درخواست:

curl --location --request DELETE 'http://analytics.tik4.com/api/v1/websites/{id}' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'