آمار

جهت اطلاع
سطح تخصصی
کلید API باید به عنوان رمز حامل (Token) در عنوان مجوز درخواست (Authorization header of the request) ارسال شود دریافت کلید وب‌سرویس.
نمایش

نقطه پایانی API:

GET
https://analytics.tik4.com/api/v1/stats/{id}

مثال درخواست:

curl --location --request GET 'https://analytics.tik4.com/api/v1/stats/{id}' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
پارامتر
نوع
شرح
from
ضروری string
The starting date in Y-m-d format.
to
ضروری string
The ending date in Y-m-d format.
name
ضروری string
The name of the statistic. مقادیر احتمالی: browser, os, device, visitors, pageviews, country, city, page, referrer, resolution, language, landing_page, event, campaign, continent, visitors_hours, pageviews_hours